Coronavirus

ด่วน!!! สมุทรปราการ ยกระดับการป้องกันโควิด-19

ด่วน!!! สมุทรปราการ ยกระดับการป้องกันโควิด-19

วันที่ 10 มกราคม 2564
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ลงนามคำสั่ง ด่วนที่สุด ที่ สป 0017.1/ว108

เรื่อง การยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ความว่า ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ตามมาตรการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 และถือปฏิบัติตามข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 และข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 นั้น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1.ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองการเดินทางออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยให้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจหรือจุดสกัดรับทราบแนวทางปฏิบัติว่า “เอกสารรับรองความจําเป็น” สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจหรือจุดสกัด ได้ทั้งเข้าและออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รายละเอียดปรากฏตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดที่กําหนด

2.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลักและเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรองให้ประสานสอดคล้องกัน ทั้งขาเข้าและขาออก โดยจัดกําลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําจุดตรวจหรือจุดสกัดให้เพียงพอ ดังนี้

2.1จุดตรวจหรือจุดสกัดในเส้นทางคมนามที่เป็นเส้นทางหลัก ให้บูรณาการเจ้าหน้าที่ปกครอง ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

2.2 จุดตรวจหรือจุดสกัดในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรอง ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครในพื้นที่

เพื่อให้การยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด และมอบหมายสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการให้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ผ่านทางสื่อมวลชน และสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ ให้อําเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบทราบด้วย

0 Comments 0 Comments
0 Comments 0 Comments