ข่าว Covid-19

ประกาศข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คุมโควิดระลอกใหม่ ห้ามชุมนุม-มั่วสุม

ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คุมโควิดระลอกใหม่ ห้ามชุมนุม-มั่วสุม

25/12/2563

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15)

ขยายเวลาการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นคราวที่ 8 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564ปัจจุบันพบการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ขึ้นในบางพื้นที่  รัฐบาลจำเป็นต้องกระชับและยกระดับมาตรการที่จำเป็นเพื่อควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที และมิให้ลุกลาม นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย 8 ข้อดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การห้ามใช้หรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรค ห้ามประชำชนใช้ เข้าไป หรือ อยู่ในพื้นที่ สถานที่ หรือพาหนะที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ประกาศหรือสั่งตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อฯ

ข้อ 2 การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค ให้ผู้ว่าฯ ออกคำสั่ง พิจารณาสั่งปิด สถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ของโรคไว้เป็นการชั่วคราว

ข้อ 3 การห้ามชุมนุม ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ทั้งนี้ ภายใน เขตพื้นที่ที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงประกาศ กำหนด

ข้อ 4 มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินกำร เฝ้าระวัง ตรวจและคัดกรองการเดินทางและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวฯ

ข้อ 5 การปฏิบัติและบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้ส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ได้เคยกำหนดไว้ในข้อกำหนด (ฉบับที่ 11)  และข้อกำหนด (ฉบับที่ 14) อย่างเคร่งครัด

ข้อ 6 การประสานงาน ให้ ศปก.ศบค. ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการขับเคลื่อน เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 7 เพื่อให้การกำหนดมาตรการป้องกันโรคเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การออกประกาศ หรือคำสั่งของผู้ว่าฯ ให้ดำเนินการตามมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่นายกรัฐมนตรีหรือตามที่ ศบค. กำหนดฯ

ข้อ 8 ให้บรรดาประกาศหรือคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อกำรแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นคำสั่งตามข้อกำหนดนี้

ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

My image

0 Comments 0 Comments
0 Comments 0 Comments