ข่าวทั่วไป

ทางสุดโต่งที่ไม่ควรข้องแวะ

ทางสุดโต่งที่ไม่ควรข้องแวะ

ภิกษุทั้งหลาย   มีสิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดโต่งอยู่ ๒ อย่าง ที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะด้วย  สิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดโต่งนั้นคืออะไร?  คือ  

- การประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลาย อันเป็นการกระทำที่ยังต่ำ เป็นของชาวบ้าน     เป็นของคนชั้นบุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยเจ้า ไม่ประกอบด้วยประโยชน์  และ

- การประกอบความเพียรในการทรมาณตนให้ลำบาก อันนำมาซึ่งความทุกข์ ไม่ใช่ของพระอริยเจ้า ไม่ประกอบด้วยประโยชน์   สองอย่างนี้แล     ภิกษุทั้งหลาย   ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลาง ที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดโต่งสองอย่างนั้น เป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคต ได้ตรัสรู้เฉพาะแล้ว   เป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจักษุ  เป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดญาณ  เป็นไปเพื่อความสงบ  เพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความตรัสรู้พร้อม  เพื่อนิพพาน                                                                                                                               ภิกษุทั้งหลาย  ข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง  ที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดโต่งสองอย่างนั้น  เป็นอย่างไรเล่า?                                        

ภิกษุทั้งหลาย  ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้น  คือ ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐ ประกอบด้วย องค์ ๘ ประการ นี่เอง    ๘ ประการคืออะไรเล่า?  คือ

- สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นที่ถูกต้อง)  

- สัมมาสังกัปปะ (ความดำริที่ถูกต้อง)  

- สัมมาวาจา (การพูดที่ถูกต้อง)

- สัมมากัมมันตะ (การทำการงานที่ถูกต้อง)  

- สัมมาอาชีวะ (การดำรงชีพที่ถูกต้อง)    

- สัมมาวายามะ (ความพากเพียรที่ถูกต้อง)

- สัมมาสติ (ความรำลึกที่ถูกต้อง)  

- สัมมาสมาธิ (ความตั้งใจมั่นที่ถูกต้อง)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มหาวาร.สํ.๑๙:๕๒๘:๑๖๖๔

#พระพุทธเจ้าตรัสว่าการทรงเจ้าเป็นเดรัจฉานวิชาเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทำเดรัจฉานวิชา เห็นปานนี้อยู่, คืออะไรบ้าง ? คือ ดูฤกษ์อาวาหะ ดูฤกษ์วิวาหะ ดูฤกษ์ทำการผูกมิตร ดูฤกษ์ทำการแตกร้าว ดูฤกษ์ทำการเก็บทรัพย์ ดูฤกษ์ทำการจ่ายทรัพย์, ดูโชคดี โชคร้ายบ้าง, ให้ยาบำรุงครรภ์บ้าง ร่ายมนต์ผูกยึด ปิดอุดบ้าง, ร่ายมนต์สลัด ร่ายมนต์กั้นเสียง เป็นหมอเชิญผีถามบ้าง เชิญเจ้าเข้าหญิงถามบ้าง ถามเทวดาบ้าง ทำพิธีบวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสรวงมหาพรหม ร่ายมนต์พ่นไฟ ร่ายมนต์เรียกขวัญให้บ้าง. ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทำเดรัจฉานวิชา เห็นปานนั้นเสียแล้ว. แม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง (ไทย) สี.ที.๙:๕๙:๑๐๓-๑๒๑

#พุทธวจนะ

0 Comments 0 Comments
0 Comments 0 Comments